ANASAYFA HAKKIMIZDA ÜRÜNLER FİYATLAR REFERANSLAR KAMPANYALAR İLETİŞİM İŞ BAŞVURU

BU AYIN  ÜRÜNÜ

Haziran Ayı Ürünümüz 30 Haziran 2007 Tarihine Kadar sipariş verildiği takdirde ALARKO FLAİR FLR9 9000 Btu KLİMA 720.-YTL  nakit ödemedir.

Daha Fazla Bilgi
ÇELTEKS MÜH. HABERLER
ÇELTEKS Müh Bilgi Deposu ve Paylaşım Formu

Isıtma, Soğutma, havalandırma ve Doğalgaz sistemleri hakkında bilgi paylaşımı gerekli porgram ve dökümanların projelerin paylaşımı ile ilgili

Daha Fazla Bilgi

YARALI BİLGİ VE SİTELER

* Kombi Hakkında Herşey
* Güvenli Doğalgaz
* Doğalgaz Forum
* İgdaş

* Ürün Seçim Porgramları

ALARKO KONFORAL BACALI VE HERMETİK SOBALAR Tıklayınız

ALARKO Konforal
Doğalgazlı ve LPG'li Soba

Daha Fazla Bilgi

 
 [an error occurred while processing this directive] <% IP = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") sene = cint(Request.Querystring("sene")) ay = Request.Querystring("ay") If cint(ay) > 12 or len(ay) =0 Then ay = month(date) End If ay = cint(ay) If len(Request.Querystring("sene")) =0 Then sene = year(date) End If aay = ay %> <% Set Bag = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Bag.Open bag_dize %> <% site_ad = "www.celteksmuh.com" %> [an error occurred while processing this directive] <% Set Bag = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Bag.Open bag_dize Set darbe = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") darbe_sql = "select * from darbeler " darbe_sql = darbe_sql & " where gun = " & bugun darbe_sql = darbe_sql & " and ay = " & buay darbe_sql = darbe_sql & " and sene = " & busene darbe.open darbe_sql, bag, 1, 3 If darbe.eof Then darbe.addnew darbe("darbeall") = 1 darbe("darbe") = 1 else darbe("darbeall") = darbe("darbeall") + 1 End If darbe.update darbe.Close Set darbe = Nothing bag.Close Set bag = Nothing %> <% IF NOT Session(site_ad) = "sayildi" THEN %> <% '*** DARBE MOTORU (BU BÖLÜM GÜNLÜK TEKİL DARBE SAYAR) Set Bag = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Bag.Open bag_dize Set darbe = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") darbe_sql = "select * from darbeler " darbe_sql = darbe_sql & " where gun = " & bugun darbe_sql = darbe_sql & " and ay = " & buay darbe_sql = darbe_sql & " and sene = " & busene darbe.open darbe_sql, bag, 1, 3 'If darbe.eof Then ' darbe.addnew ' darbe("darbe") = 1 ' else darbe("darbe") = darbe("darbe") + 1 ' End If darbe.update Session(site_ad) = "sayildi" darbe.Close Set darbe = Nothing ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '*** "SENİ BİZE KİM GÖNDERDİ?" TESPİT VE KAYIT MOTORU geri = Request.ServerVariables("HTTP_REFERER") If len(geri) <> 0 Then Set gon = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") sql = "select * from gonderenler where url='" & geri &"' " gon.open sql, bag, 1, 3 If gon.eof Then gon.addnew gon("url") = geri gon("sayi") = 1 ELSE gon("sayi") = gon("sayi")+1 End If gon.update gon.Close Set gon = Nothing End If ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '*** TARAYICI BİLGİ VE KAYIT MOTORU tespit_et browser, system Set brw = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set sys = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") brw_sql = "select * from tarayicilar where tarayici = '" & browser &"'" sys_sql = "select * from sistemler where sistem = '" & system &"'" brw.open brw_sql, bag, 1, 3 sys.open sys_sql, bag, 1, 3 If brw.eof Then brw.addnew brw("tarayici") = browser brw("sayi") = 1 ELSE brw("sayi") = brw("sayi")+1 End If If sys.eof Then sys.addnew sys("sistem") = system sys("sayi") = 1 ELSE sys("sayi") = sys("sayi")+1 End If brw.update sys.update brw.Close Set brw = Nothing sys.Close Set sys = Nothing ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '*** BAĞLANTI İÇİN KAPANIŞ VE AZAT bag.Close Set bag = Nothing ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' %> <% END IF %> <% ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '*** TARAYICI VE İŞLETİM SİSTEM TİPİ TESPİT YÖNTEMİ sub tespit_et (browser,system) ua = Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") If Instr(ua, "MSIE") Then If Instr(ua, "MSIE 6.1") Then Browser = "Microsoft Internet Explorer 6.1" Elseif Instr(ua, "MSIE 6.") Then Browser = "Microsoft Internet Explorer 6.x" Elseif Instr(ua, "MSIE 5.") Then Browser = "Microsoft Internet Explorer 5.x" Elseif Instr(ua, "MSIE 4.") Then Browser = "Microsoft Internet Explorer 4.x" ElseIf Instr(ua, "MSIE 3.") Then Browser = "Microsoft Internet Explorer 3.x" End If Else Browser = "Microsoft Internet Explorer ?" End If If Instr(ua, "Mozilla") and Instr(ua, "compatible") = 0 Then If Instr(ua, "Mozilla/8") Then Browser = "Netscape Navigator 8.x" Elseif Instr(ua, "Mozilla/7") Then Browser = "Netscape Navigator 7.x" Elseif Instr(ua, "Mozilla/6") Then Browser = "Netscape Navigator 6.x" Elseif Instr(ua, "Mozilla/5") Then Browser = "Netscape Navigator 5.x" Elseif Instr(ua, "Mozilla/4") Then Browser = "Netscape Navigator 4.x" Elseif Instr(ua, "Mozilla/3") Then Browser = "Netscape Navigator 3.x" Else Browser = "Netscape Navigator ?" End If ElseIf Instr(ua, "Avant") and Instr(ua, "Avant Browser") = 0 Then 'Kendini ie 6.x gibi tanıtıyor. If Instr(ua, "Avant") Then Browser = "Avant Browser" Else Browser = "Avant Browser ?" End If ElseIf Instr(ua, "Lynx") and Instr(ua, "Lynux") = 0 Then If Instr(ua, "Lynx") Then Browser = "Lynux Browser" End If ElseIf Instr(ua, "w3m") = 0 Then If Instr(ua, "w3m") Then Browser = "W3M Browser" End If ElseIf Instr(ua, "Opera") = 0 Then 'Kendini ie 6.x gibi tanıtıyor. If Instr(ua, "Opera") Then Browser = "Opera Browser" End If ElseIf Instr(ua, "") = 0 Then If Instr(ua, "") Then Browser = "Tanınmayan Browser" End If End If '''''''''''''''''''''''''' system tanıyalım ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' If Instr(ua, "Windows 95") or Instr(ua, "Win95") Then System = "Windows 95" Elseif Instr(ua, "Windows 98") or Instr(ua, "Win98") Then System = "Windows 98" Elseif Instr(ua, "NT 4.") or Instr(u, "Win2000") Then System = "Windows 2000" Elseif Instr(ua, "NT 5.") or Instr(ua, "XP") Then System = "Windows XP" Elseif Instr(ua, "") or Instr(ua, "unknow") Then System = "Windows ?" Elseif Instr(ua, "Mac") Then System = "Mac" If Instr(ua, "PowerPC") or Instr(ua, "PPC") Then System = "Mac PPC" Elseif Instr(ua, "68000") or Instr(ua, "68K") Then System = "Mac 68K" Elseif Instr(ua, "") or Instr(ua, "unknow") Then System = "Machintosh ?" End If Elseif Instr(ua, "X11") Then System = "UNIX" Else System = "Tanınmayan" End If end sub ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' %> <% ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '*** İSTENİLDİĞİNDE DIŞARI YANSITILABİLİR DEĞERLERİN ÜRETİMİ Set Bag = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Bag.Open ("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & Veri_yolu) Set gun_q = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set darbeall_q = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set ay_q = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set sene_q = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set top_q = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set ort_q = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") set baslama = bag.execute ("select * from darbeler order by gun_id") gun_sql = "select sum(darbe) as qdarbe from darbeler where gun = " & bugun & " and ay=" & buay& " and sene=" & busene ay_sql = "select sum(darbe) as qdarbe from darbeler where ay = " & buay & " and sene=" & busene sene_sql = "select sum(darbe) as qdarbe from darbeler where sene = " & busene top_sql = "select sum(darbe) as qdarbe from darbeler " darbeall_sql = "select sum(darbe) as qdarbe from darbeler where darbeall " ort_sql = "select avg(darbe) as qdarbe from darbeler " gun_q.open gun_sql, bag, 1, 3 darbeall_q.open gun_sql, bag, 1, 3 ay_q.open ay_sql, bag, 1, 3 sene_q.open sene_sql, bag, 1, 3 top_q.open top_sql, bag, 1, 3 ort_q.open ort_sql, bag, 1, 3 ' burada sayfada kullanılabilecek değişkenlere değerleri atanıyor bugun_kac = gun_q("qdarbe") bugun_kacall = darbeall_q("qdarbe") buay_kac = ay_q("qdarbe") busene_kac = sene_q("qdarbe") toplam_kac = top_q("qdarbe") ort_kac = round(ort_q("qdarbe")) baslama_tarihi = baslama("gun") & " "& aytespit(baslama("ay")) &" " & baslama("sene") bugun_tarih = day(date) & " " & aytespit(month(date)) & " " & year(date) gun_q.Close Set gun_q = Nothing darbeall_q.Close Set gunall_q = Nothing ay_q.Close Set ay_q = Nothing sene_q.Close Set sene_q = Nothing top_q.Close Set top_q = Nothing ort_q.Close Set ort_q = Nothing baslama.Close Set baslama = Nothing Bag.Close Set Bag = Nothing ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' %>

Ziyaretçi İstatistiklerimiz
<% call deger(bugun_kac, bugun_kacall, buay_kac, buay_kacall, busene_kac, busene_kacall, toplam_kac, toplam_kacall, ort_kac, ort_kacall, baslama_tarihi) %>

   

Tekil

Çoğul

Bugün : <%= sifir(bugun_kac) %> <%= sifir(bugun_kacall) %>
Bu ay : <%= sifir(buay_kac) %> <%= sifir(buay_kacall) %>
Bu sene : <%= sifir(busene_kac) %> <%= sifir(busene_kacall) %>
Toplam : <%= toplam_kac %> <%= toplam_kacall %>
Ortalama : <%= ort_kac %> <%= ort_kacall %>
Sayaç başlama tarihi
<%= baslama_tarihi %>
 
IP : <%= ip %>
<% sub deger(bugun_kac, bugun_kacall, buay_kac, buay_kacall, busene_kac, busene_kacall, toplam_kac, toplam_kacall, ort_kac, ort_kacall, baslama_tarihi) '*** İSTENİLDİĞİNDE DIŞARI YANSITILABİLİR DEĞERLERİN ÜRETİMİ Set gun_q = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set darbeall_q = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set ay_q = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set ayall_q = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set sene_q = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set seneall_q = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set top_q = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set topall_q = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set ort_q = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set ortall_q = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") set baslama = bag.execute ("select * from darbeler order by gun_id") gun_sql = "select sum(darbe) as qdarbe from darbeler where gun = " & bugun & " and ay=" & buay& " and sene=" & busene ay_sql = "select sum(darbe) as qdarbe from darbeler where ay = " & buay & " and sene=" & busene ayall_sql = "select sum(darbeall) as qdarbeall from darbeler where ay = " & buay & " and sene=" & busene sene_sql = "select sum(darbe) as qdarbe from darbeler where sene = " & busene seneall_sql = "select sum(darbeall) as qdarbeall from darbeler where sene = " & busene darbeall_sql = "select sum(darbeall) as qdarbeall from darbeler where gun = " & bugun & " and ay=" & buay& " and sene=" & busene top_sql = "select sum(darbe) as qdarbe from darbeler " topall_sql = "select sum(darbeall) as qdarbeall from darbeler " ort_sql = "select avg(darbe) as qdarbe from darbeler " ortall_sql = "select avg(darbeall) as qdarbeall from darbeler " If not baslama.eof Then gun_q.open gun_sql, bag, 1, 3 darbeall_q.open darbeall_sql, bag, 1, 3 ay_q.open ay_sql, bag, 1, 3 ayall_q.open ayall_sql, bag, 1, 3 sene_q.open sene_sql, bag, 1, 3 seneall_q.open seneall_sql, bag, 1, 3 top_q.open top_sql, bag, 1, 3 topall_q.open topall_sql, bag, 1, 3 ort_q.open ort_sql, bag, 1, 3 ortall_q.open ortall_sql, bag, 1, 3 ' burada sayfada kullanılabilecek değişkenlere değerler atanıyor bugun_kac = gun_q("qdarbe") bugun_kacall = darbeall_q("qdarbeall") buay_kac = ay_q("qdarbe") buay_kacall = ayall_q("qdarbeall") busene_kac = sene_q("qdarbe") busene_kacall = seneall_q("qdarbeall") toplam_kac = top_q("qdarbe") toplam_kacall = topall_q("qdarbeall") ort_kac = round(ort_q("qdarbe")) ort_kacall = round(ortall_q("qdarbeall")) baslama_tarihi = baslama("gun") & " "& aytespit(baslama("ay")) &" " & baslama("sene") gun_q.Close darbeall_q.Close ay_q.Close ayall_q.Close sene_q.Close seneall_q.Close top_q.Close topall_q.Close ort_q.Close ortall_q.Close baslama.Close End If Set ort_q = Nothing Set ortall_q = Nothing Set top_q = Nothing Set topall_q = Nothing Set sene_q = Nothing Set seneall_q = Nothing Set ayall_q = Nothing Set ay_q = Nothing Set gun_q = Nothing Set darbeall_q = Nothing Set baslama = Nothing end sub %><% function sifir(unsur) %><% If isnull(unsur) Then unsur="0" End If sifir=unsur %><% end function %><% Bag.Close Set Bag = Nothing %>

 

Kombiler Hakkında Detaylı bilgi için resimler üzerine Tıklayınız

Serena-Trendy-Harmony-Minea Bacalı ve Hermetik Kombiler

Türkiye'de pazar ihtiyacına göre Alarko-Carrier farklı özelliklerde 5 çeşit kombiyi Türkiye pazarına sürerek müşteri ihtiyacını karşılmaya yönelik ürün grubunu artırarak ihtiyaçlar doğrultusunda ürün çeşitlerini geliştirmektedir.

Kombiler Hakkında daha Fazla Bilgi

ATAG Yoğuşmalı KOMBİ/Kazanların son modelleri TÜRKİYE'de

 

 

Alarko Carrier 2002 yılında Türkiye'yi Avrupa'nın bu önde gelen markası ile tanıştırdı. Geçen dört yıl süresince ATAG, Türkiye'deki ısıtma pazarında kullanıcılardan ilgi gördü. Alarko Carrier, ATAG'la tanışmanın beşinci yılına girerken, ürün yelpazesini genişleterek tüm Türkiye'ye YENİ NESİL ATAG ürünlerini ve ATAG E serisi ile ekonomik bir model de sunuyor

PANEL VE HAVLUPAN RADYATÖRLER

Daha Fazla Bilgi

 

 

 

 

 

 

Carrier-Toshiba-General-Flair Split Klimalar için resmin üzerine Tıklayınız

Klima pazarındaki rekabet koşulları göz önünde bulundurularak Alarko-Carrier ürün çeşitliliğini kalitesinden ödün vermeden Bireysel klima pazarındaki ürün grupları teknik dökümanlarla ilgili bilgileri bulabilrisiniz
Daha Fazla Bilgi

Hakkımızda | Ürünler | Fiyatlar | Referanslar | İletişim